Điện Biên

1. Siêu thị Hoa Ba.

Đ/c: Phường Nam Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

2. Siêu thị Tâm Đỏ.

Đ/c: Phường Thanh Bình, Điện Biên Phủ, Điện Biên

3. Siêu thị Hà Minh mart

Đ/c: Phường Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên